Допълнителен правилник

Допълнителен правилник

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВАРНА ОФРОУД 2024

тренировка и подготовка за БАЛКАНСКА ОФРОУД КУПА 2024

 

Мероприятието Варна Офроуд 2024 е тренировка за Балканската Офроуд Купа 2024 в дисциплината Крос Кънтри Рали за автомобили с висока проходимост с общо тегло до 3.5 тона, отговарящи на изискванията описани в специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

 

Организатор: „Офроуд Клуб Черно Море Варна“, гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ 10, ет.2, тел: 087 881 4462, e-mail:vgradev@4x4varna.com

Място и дата на провеждане: 16-18 Май 2024г. в землището на област Варна и Добрич.

До участие се допускат състезатели и водачи редовно заявили участие до датата на приключване на записванията по електронен път на сайта на организатора на адрес:

https://4x4varna.com/bg/registration.html

Наличието на спортен лиценз за участие в мероприятитето НЕ Е задължително!

Таксата за участие е в размер на 300 /триста/ лева за екипаж.

Краен срок за изпращане на заявката е 15.05.2024г. до 17:00 ч., като след тази дата до участие могат да бъдат допуснати участници след разрешение на организатора и заплащане на увеличена с 30% такса за участие.

 

1. ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ

Допускат се автомобили, които имат постоянна регистрация и валидна застраховка „Гражданска отговорност” или „Зелена карта” в следните групи:

Т1 - Модифицирани автомобили с повишена проходимост без ограничения за допълнителните доработки отговарящи на изискванията описани в специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

Т2 - Серийни автомобили с повишена проходимост отговарящи на изискванията описани в специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

Т3 (UTV) отговарящи на изискванията описани в специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

OPEN - автомобили неотговарящи на изискванията за клас Т1 и Т2 описани в специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ., със следното задължително оборудване за безопасност:

  • клетка за безопасност по изискванията на приложение J чл. 283 на FIA със следната минимална конфигурация:

  • Функциониращи стандартни за модела предпазни колани, като се препоръчва използването на спортни колани
  • Каски за пилота и навигатора по норма ЕСЕ
  • Два прахови пожарогасителя с общ обем не по-малко от 2 кг. Пожарогасителите трябва да са надеждно закрепени в купето на автомобила на две различни места и да са достъпни за екипажа в състезателно положение - облечени с екипи и със стегнати колани
  • Колани (ремъци) за теглене, 2 бр., къс и дълъг
  • Сигнален триъгълник и автомобилна аптечка (DIN1 3164)
  • Стандартни за модела куки за теглене
  • GPS тракер и/или GPS приемник с възможност за записване на GARMIN съвместим трак

НЕ СЕ ДОПУСКАТ автомобили с монтирани газови или метанови уредби. Товарът в автомобила трябва да бъде здраво закрепен и осигурен, за да не представлява опасност за екипажа.

 

2. ТИП НА ТРАСЕТО

Обявяването на трасето става чрез пътна книга (road book), инструктаж на състезателите и водачите (брифинг) и/или официален бюлетин на организатора.

Трасето за двата дни включва всякакъв тип настилка, асфалт на свързващите етапи, макадамови, полски и горски почвени пътища по пресечен терен с обща дължина около 440 км за двата дни. Трасето не е обезопасено и не е отцепено, а на свързващите етапи е задължително спазването за ЗДвП.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Първоначалният технически преглед на автомобилите се извършва съгласно указаното в програмата време и място. Техническият преглед включва проверка на функционалната изправност, изискванията за безопасност и задължителното оборудване.

4. СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Щаба на мероприятието ще бъде организиран в парк-хотел Перла в к.к. Златни Пясъци, със специално изнесено табло за обявяване на съобщения, бюлетини на организатора и резултати.

Решенията на организатора са задължителни и неоспорими.

5. СЪДИИ / СЪТРУДНИЦИ

Организатора разполага съдии и сътрудници по трасето и на контролните точки (СР). Съдиите съдействат на организатора при анализа на резултатите и изготвяне на класиране, както и при въпроси касаещи регламента и при технически проблеми на участниците. На сътрудниците по трасето е забранено да дават информация относно маршрута, както и да отговарят на въпроси на участниците относно регламента на мероприятието.

6. БИВАК

На рзположение на участниците ще бъде изграден бивак в близост до щаба на мероприятието в парк-хотел Перла в к.к. Златни Пясъци.

7. ЕТАПИ

Мероприятието се състои от два специални етапа, по един за всеки от дните. Трасето за всеки от етапите е описано в пътна книга (road book), като организатова определя максималното време за преминаване в часове. Това време е еднакво за всички участници, като се добавя към часа на стартиране на участника и по този начин се определя астрономическия час за най-късно финиширане на всеки от уастниците. Етапът се затваря след изтичане на максималното време за преминаване на етапа на последния стартирал участник.

8. ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

Времеизмерването на специалните етапи се осъществява с точност до секунда, а на свързващите етапи с точност до минута, като за целта се използват измервателни устройства с фотоклетки. Измерените времена се записват в контролен карнет и се обработват след затваряне на етапа.

Всеки участник е задължен и отговорен да предаде лично контролния си карнет на финала. За класиране се обработват контролни карнети предадени до 1 (един) час след затваряне на етапа.

9. СТАРТИРАНЕ

Часът на стартиране на всеки етап, както и интервалът, през който стартират участниците се обявява при инструктажа на състезателите и водачите (брифинг) и/или чрез специален бюлетин на организатора.

В първия етап, участниците стартират по реда от генералното класиране в шампионата за 2023г., а за не участвалите, по реда на подадените заявки за участие. В следващите етапи, участниците стартират по реда на класиране от предходния етап. Всеки участник е длъжен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.

10. GPS КОНТРОЛ

За контрол на ограниченията на максималната скорост и спазване на определения в пътната книга маршрут се използват траковете, записани от съвместим с Гармин GPS приемник или приемник за сателитно проследяване (тракер) предоставен от организатора.

Депозит в размер на 100 (сто) лева се заплаща при получаване на тракера по време на административния преглед. Депозита се възстановява на участника след връщане на тракера и при условие, че същия е невредим и в работещо състояние.

11. НАКАЗАНИЯ

За всяка категория автомобили, организатора ще прилага наказанията съгласно специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

Наказание дисквалификация и парична санкция в размер на нанесените щети ще се налага на участник при движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.). За удостоверение на нерегламентираното преминаване през обработваемите площи ще се използват протоколите от съдиите / сътрудниците на мероприятието, както и показанията от проследяващите устройства (тракери) и видео регистраторите предоставени от организатора.

12. РЕЗУЛТАТИ / КЛАСИРАНЕ

За всяка категория автомобили, организатора изготвя отделно класиране съгласно специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

13. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЯ / НАРУШЕНИЯ

По време на цялото мероприятие участниците са задължени за спазват указанията на организатора, на съдиите по трасето и на сътрудниците. Организатора налага наказания съгласно специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ.

14. ПРОТЕСТИ И ОБЖАЛВАНЕ

Право на протест имат само официално регистрирани участници в мероприятието. Протестите се подават съгласно глава XII на НКАС (Национален Кодекс по Автомобилен Спорт). Таксите за разглеждане на протест са съгласно специалния правилник за провеждане на състезания в дисциплината Крос Кънтри Рали за 2023г. на АФБ. Протест без внесена такса и/или внесени след изтичане на контролното време, не се разглеждат.

Протест срещу решение на организатора на мероприятието не може да бъде подаден.

15. РЕКЛАМА / МАРКИРОВКА

Всички участници с подаване на заявката за участие в мероприятието се съгласяват и задължават да поставят рекламата на спонсорите на мероприятието върху автомобилите си, на предвидените за това места

16. ЛИЧНА АСИСТЕНЦИЯ

Всички превозни средства на личната асистенция и нейния екип, се подчинават на общия регламент. Ремонт и/или репатриране на дефектирал автомобил от страна на личната асистенция в специалните етапи се извършва след затваряне на етапа за съответния ден.

17. МЕДИИ

Медиите придружават цялото мероприятие. Те ще снимат на интересните места, ще вземат интервю  от участниците в бивака и ще правят съпровождащи репортажи. В инатерес на мероприятието е медиите и участниците да си сътрудничат. Медиите по никакъв начин не трабва да възпрепятстват мероприятието.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът не поема никаква отговорност към уастниците или трети лица за възникнали щети преди, по време и след приключване на мероприятието, както и за загубите, причинени пряко или непряко от водачите и/или техните автомобили. Тази отговорност се носи от непосредствените причинители.

Организаторът предоставя видеорегистратор за всеки участник. Участниците трябва да имат свободно гнездо за захранване на видеорегистратора. Участникът има задължение за осигури постоянно захранване и работа на видеорегистратора. Липсата на запис на видеорегистратора след приключване на етапа води до незачитане на етапа за участника.

Всички участници, трябва да подготвят захранване до таблото, както е показано на схемата. Екипът на Race Tracking ще постави „обувки“ на кабелите и специална велкро лепенка за тракера на таблото.

Горните инструкции не важат за участници с вече монтирани и работещи тракери в автомобилите !

Партньори